Skip to main content


My story

Rwy’n rhedeg Hanner Marathon Abertawe ar 11 Mehefin er mwyn codi arian i Gymorth Cristnogol yn y frwydr i wella bywydau pobl ledled y byd. Gwerthfawrogir pob cyfraniad! Diolch yn fawr!

(Cewch fwy o fanylion isod am waith Cymorth Cristnogol)

***

I’m running the Swansea Half Marathon to raise money for Christian Aid, in the struggle to improve the lives of people throughout the world. All contributions appreciated! Many thanks!

(You’ll find more details below about Christian Aid’s work)

/////////////////////////

Ni ddylai rhaid i unrhyw fam wneud y penderfyniad torcalonnus o ran pa blentyn i addysgu a pha un fydd yn colli gafael ar ei freuddwydion.

Ni ddylai unrhyw berson ifanc gweithgar gael ei orfodi i roi’r gorau i addysg, gyda thlodi anorfod yn dilyn.

Breuddwydion am fywyd gwell. Rydym am weld pob plentyn yn medru cael yr addysg sydd ei angen arnynt er mwyn ei ryddhau o dlodi. Dychmygwn ddyfodol ble na fydd cnydau’n cael eu llorio gan gylchwyntoedd a’u golchi i ffwrdd gan lifogydd.

Gyda’n gilydd, gallwn helpu pobl i sicrhau gwell ddyfodol i’w teuluoedd, gan roi cyfle iddynt gyflawni eu potensial.

Gyda’ch cymorth, gallwn wireddu breuddwydion ledled y byd. Ni fydd atal tan fydd pawb yn medru byw bywyd llawn, yn rhydd o dlodi.

*******

 

No mum should have the heart-breaking choice of which child to educate and which one will miss out on their dreams. 

No hardworking young person should be forced to give up on education, locking them into poverty.

We dream of a better world. We want every child to be able to have the education they need to break free of poverty. We imagine a future where crops are not flattened by cyclones and washed away by floods.

Together, we can help people secure a better future for their families, giving them the chance to fulfil their potential.

With your help, we can make dreams come true around the world. We won’t stop until everyone can live a full life, free from poverty.


How your money helps

Poverty pushed Aline to the brink. She was abused, homeless and hungry. But Aline pushed back harder. With Christian Aid funded small business training, she achieved what had seemed impossible, a vital income for her and her children.

Fundraising this Christian Aid Week will ensure more people in Burundi get the skills and knowledge they need to push back against the inhumanity of poverty.

Image credits and information i
Aline Nibogora is pushing back against extreme poverty in Makamba Province, Burundi by raising the living conditions of her community with the support of Christian Aid. Credit: Ndacayisaba Epitace
Aline Nigobora stands in front of her home, She wears a pink top and green skirt and is looking in the camera with a neutral expression